Okrąg tła Okrąg tła

Warunki i Warunki

1. Warunki

Ostatnia aktualizacja: (03/01/2023)
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej FoxSAT.
Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.
Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

2. Prawa własności intelektualnej

Poza treściami będącymi własnością użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami, FoxSAT i/lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w niniejszej witrynie.
Użytkownikowi udzielana jest ograniczona licencja wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w niniejszej Witrynie.

3. Gwarancja, brak dostępności i wyłączenie odpowiedzialności

FOXSAT gwarantuje, że nasze usługi będą świadczone z należytą starannością i umiejętnościami.
Informacje przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem platformy lub usług FOXSAT mogą być dostarczane do FOXSAT przez stronę trzecią. Chociaż FOXSAT dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, że takie informacje są przekazywane użytkownikowi w oryginalnej formie dostarczonej przez stronę trzecią, FOXSAT nie gwarantuje, że informacje te są dokładne, kompletne, wiarygodne, oryginalne, aktualne lub wolne od błędów.
W odniesieniu do korzystania z platformy i/lub usług FOXSAT, FOXSAT nie gwarantuje:

 1. Funkcje zawarte w platformie i/lub usłudze FOXSAT spełnią Twoje wymagania;
 2. Działanie platformy i/lub usługi FOXSAT nie będzie przerywane ani wolne od błędów;
 3. Wszelkie wady platformy i/lub usług FOXSAT zostaną usunięte;
 4. Platforma jest wolna od wirusów, luk, zakłóceń online lub innych szkodliwych zagrożeń. Przed uzyskaniem dostępu do platformy użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony antywirusowej na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Wszelkie gwarancje będą objęte Polityką Zwrotów i Wymiany znajdującą się pod adresem: https://foxsat.net/refund.

4. Ograniczenia

Użytkownikowi zabrania się wykonywania wszystkich poniższych czynności:

 1. publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
 2. sprzedaży, sublicencjonowania i/lub innego rodzaju komercjalizacji jakichkolwiek materiałów Witryny, o ile nie zezwolono inaczej;
 3. publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakichkolwiek materiałów Witryny;
 4. korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
 5. korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
 6. korzystanie z niniejszej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie, jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
 7. angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
 8. korzystania z niniejszej Witryny w celu angażowania się w jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe.

Dostęp do niektórych obszarów tej strony internetowej jest ograniczony, a FOXSAT może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej strony internetowej, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które użytkownik może mieć do tej Witryny, są poufne i użytkownik musi również zachować poufność.

5. Zawartość

W niniejszych Standardowych Warunkach Witryny "Treści użytkownika" oznaczają wszelkie materiały audio, wideo, tekst, obrazy lub inne materiały, które użytkownik zdecyduje się wyświetlić w tej Witrynie. Wyświetlając Treści użytkownika, użytkownik udziela FOXSAT niewyłącznej, nieodwołalnej na całym świecie, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na ich wykorzystywanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.
Treści użytkownika muszą być jego własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. FOXSAT zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści użytkownika z tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

6. Prywatność

Niniejsza witryna internetowa chroni prywatność użytkowników zgodnie z własną Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://foxsat.net/privacy.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku FOXSAT, ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wynikające z korzystania z tej witryny przez użytkownika lub w jakikolwiek sposób z nim związane, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. FOXSAT, w tym jego kierownictwo, dyrektorzy i pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej witryny.

8. Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zwalnia FOXSAT w pełnym zakresie z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, przyczyny działań, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

9. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

10. Zmiana warunków

FOXSAT ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, użytkownik powinien regularnie sprawdzać niniejsze Warunki.

11. Przydział

FOXSAT może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Użytkownik nie może jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

12. Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między FOXSAT a użytkownikiem w związku z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

13. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez WhatsApp lub e-mail: [email protected].

pl_PL